Frontend Blog

Frontend Blog

Series

ReactJS

ReactJS là một thư viện JavaScript mã nguồn mở được thiết kế bởi Facebook để tạo ra những ứng dụng web hấp dẫn, nhanh và hiệu quả với mã hóa tối thiểu. Series hướng dẫn học ReactJS cơ bản.

Articles in this series

React hook - customHook - useDocumentTitle

Jul 23, 20211 min read 3 views

1. Chưa sử dụng customHook import {useState, useEffect} from 'react' export default function DocumentTitle() { const [count, setCount] = useState(0) useEffect(() => { document.title = `Count ${count}` }, [count]) return ( <button ...

React hook - customHook - useDocumentTitle
React hook - useRef - example timer
React hook - useRef - auto focus input
React hook - useReducer vs useState
React hook - useReducer - Fetching data
React hook - useReducer - complex State & Action